Thời sự

Triển khai phát triển hạ tầng số cho hoạt động xây dựng

Bạch Khởi 25/06/2024 10:30

Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 576 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng; Nâng cao năng lực quản trị số ngành xây dựng; Tối thiểu 80% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Cung cấp dữ liệu mở Bộ Xây dựng và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm phát triển dữ liệu số ngành Xây dựng; Ứng dụng công nghệ hiện đại để triển khai phát triển hạ tầng số tại cơ quan Bộ Xây dựng.

Từ đó, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng các mục tiêu đề ra của Chính phủ, với 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng được hoàn thành phê duyệt cấp độ. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ được kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát, Ban chỉ đạo giao Trung tâm Thông tin xây dựng dự thảo và trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Đồng thời, xây dựng dự thảo và trình ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Xây dựng; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã được ban hành; Tổ chức phiên họp, hội nghị thúc đẩy số hóa ngành Xây dựng; Xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành xây dựng. Các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện số hóa ngành theo Đề án chuyển đổi số được phê duyệt.

image005-3.jpg
Tiến hành triển khai chuyển đối số trong hoạt động xây dựng

Đối với công tác Quản trị số, Ban chỉ đạo giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Cục Quản lý hoạt động xây dựng hoàn thiện Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Các đơn vị chủ trì xây dựng thủ tục hành chính thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cải cách các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Riêng Trung tâm Thông tin được giao nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng và thực hiện triển khai kết nối toàn diện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC) để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong công tác Dữ liệu số, các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45 ngày 08/4/2020 và Nghị định 107 ngày 06/12/2021. Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và xây dựng Cổng dữ liệu mở Bộ Xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng thu thập, tổng hợp, cập nhật bổ sung thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành, công bố vào Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 80%; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Trong công tác phát triển hạ tầng số, Ban chỉ đạo giao Trung tâm Thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai nền tảng điện toán đám mây Bộ Xây dựng. Theo đó, Trung tâm Thông tin là đơn vị thường trực, đầu mối giúp việc cho Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Triển khai phát triển hạ tầng số cho hoạt động xây dựng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO