5 "đặt hàng" cho Hội Xuất bản Việt Nam khóa V

An Huy| 13/07/2023 02:00

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Xuất bản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

5

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại đại hội

Như Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã thông tin, vào ngày 12/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V (Đại hội khóa V) nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Với chủ đề "Hội Xuất bản Việt Nam, đổi mới, hội nhập và phát triển", đại hội khóa V tập trung vào ba nội dung chính: đánh giá kết quả hoạt động Hội Xuất bản Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2023 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028; họp phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Ban Thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV Hoàng Vĩnh Bảo cho biết đại hội lần thứ V diễn ra trong bối cảnh xuất bản trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Xuất bản Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng các cơ quan chỉ đạo, quản lý từng bước thúc đẩy nền xuất bản cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại, chủ động hội nhập với xuất bản khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 và các tham luận của các đại biểu, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Xuất bản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

-8073-1689205409.jpg

Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V ra mắt 

Tuy nhiên, để Hội Xuất bản Việt Nam có thể khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của mình, trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị:

Thứ nhất, ngành xuất bản và Hội Xuất bản Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; có những giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách, trước mắt là đóng góp tích cực vào tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW Về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản vào năm 2024; bảo đảm phát triển tốt đi đôi với chỉ đạo, quản lý tốt…

Thứ hai, Hội Xuất bản Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của người làm công tác xuất bản, là một trong những hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Do đó, Hội Xuất bản Việt Nam cần tiếp tục triển khai việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư khóa XII Về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các nội dung hoạt động phù hợp trong bối cảnh thời đại 4.0, ngành xuất bản phải triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số, tiếp tục phát triển và thích ứng với thế giới số hóa ngày càng phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi một trong ba đột phá chiến lược của phát triển đất nước mà Đại hội XIII nêu ra là: "Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thứ tư, Hội Xuất bản Việt Nam cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Hội. Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển hội viên, thu hút đông đảo các hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành; đồng thời mở rộng thu hút các hội viên đang hoạt động trên các lĩnh vực liên quan tạo động lực cho phát triển xuất bản và văn hóa đọc như: truyền thông, thư viện, công nghệ số...

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Hội Xuất bản Việt Nam và trong các nhà xuất bản, công ty phát hành sách theo tinh thần của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển Hội Xuất bản Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội Xuất bản Việt Nam tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.

Trong khuôn khổ đại hội còn diễn ra lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2023-2028. Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V.

Các phó chủ tịch gồm ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó chủ tịch Hội khóa IV; ông Đỗ Quang Dũng - nguyên Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 "đặt hàng" cho Hội Xuất bản Việt Nam khóa V
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO