Quy định mới về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

HT| 24/09/2021 05:56

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Quy định mới về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư số 77/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015. Thông tư số 77/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/11/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021. Thông tư số 77 đã sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành trong đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Theo đó, doanh nghiệp xếp loại A khi đáp ứng hai điều kiện: trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế; không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 01 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.

Doanh nghiệp xếp loại B thuộc một trong hai trường hợp: trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế do có một hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản hai lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.

Doanh nghiệp xếp loại C thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do có từ hai hành vi vi phạm khác nhau trở lên thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; hoặc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

- Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản từ ba lần trở lên về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.

- Người quản lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp được đánh giá xếp loại thuộc một trong những lĩnh vực theo công bố, kết luận của cơ quan chức năng. Việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp chỉ tính 01 lần đối với cùng một vụ việc sai phạm của người quản lý doanh nghiệp.

Thông tư số 77/2021/TT-BTC cũng sửa đổi quy định về phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để phân loại doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp an ninh quốc phòng, cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) quyết định phân loại doanh nghiệp cụ thể đối với từng doanh nghiệp. Việc phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu nêu cụ thể trong quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm cho từng doanh nghiệp...

Thông tư số 77/2021/TT-BTC bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC. Trong đó, bãi bỏ nội dung quy định về chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 12: “Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế gồm: điện, than, dầu khí, xi măng thì tính theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ; Đơn vị để tính sản lượng của sản phẩm dầu thô là tấn, khí là m3, than, xi măng là tấn, điện là kwh”.

Bãi bỏ nội dung quy định liên quan đến lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại Điểm b Khoản 2 Điều 12: “Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp chưa thực hiện phân phối trích lập các quỹ thì khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp phải cộng thêm số trích lập của quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Tiết b Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP vào chỉ tiêu vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu”.

Thông tư số 77/2021/TT-BTC cũng bãi bỏ Điều 13 về chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 14 về xếp loại người quản lý doanh nghiệp; bãi bỏ Biểu số 04.A, Biểu số 04.B, Biểu số 05.B tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quy định mới về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO