Tạo môi trường để người lao động tham gia nghiên cứu khoa học

MH| 24/03/2022 08:32

Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tạo môi trường để người lao động tham gia nghiên cứu khoa học

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu cụ thể, hằng năm có ít nhất 25 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn được mở mới, trong đó có ít nhất 2 nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chuyên sâu về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; giai đoạn 2023-2028, có ít nhất 5 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về công nhân, lao động, Công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, trong mỗi nhiệm kỳ phải chủ trì hoặc phối hợp triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn, cấp bộ, cấp tỉnh; triển khai từ 1-2 đề tài cấp cơ sở.

Xây dựng, phát triển Viện Công nhân và Công đoàn đến năm 2023 trở thành Viện Nghiên cứu chiến lược của Tổng Liên đoàn; đến năm 2028 trở thành viện chiến lược cấp quốc gia. Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động giữ vững là viện đầu ngành quốc gia; đến năm 2028, tất cả phòng thí nghiệm của Viện đạt chuẩn VILAS.

Đến năm 2028, có ít nhất 25 người có học hàm giáo sư, phó giáo sư trong các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam, tăng 1,5 lần so với năm 2022; có ít nhất 900 người có trình độ tiến sĩ trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, tăng 2,5 lần so với năm 2022.

Hằng năm, các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam có số bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc các danh mục Scopus, ISI đạt tối thiểu 500 bài; hằng năm, tăng ít nhất từ 2% sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân lao động được cấp Bằng Lao động sáng tạo; hằng năm, ngân sách tài chính công đoàn dành cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ít nhất 1% tổng chi tài chính công đoàn.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống Công đoàn Việt Nam nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tạo môi trường để người lao động tham gia nghiên cứu khoa học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO