Chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất

HT| 24/05/2022 03:45

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế áp dụng tại Điều 28a Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất

Theo đó, chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất có dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng được quy định tại Khoản 4 Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP như sau:

Chậm nhất 30 ngày trước thời điểm doanh nghiệp chế xuất chính thức đi vào hoạt động, doanh nghiệp chế xuất gửi thông báo đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Khoản 1 Điều 28a cho Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp chế xuất, Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất hoàn thành kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp chế xuất theo Mẫu số 26 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhận được văn bản xác nhận không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì doanh nghiệp tiếp tục hoàn chỉnh các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nhiều lần, nhưng không quá thời hạn 1 năm kể từ ngày Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất cấp văn bản xác nhận lần đầu.

Quá thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp văn bản xác nhận lần đầu của Chi cục Hải quan, doanh nghiệp chế xuất không thực hiện việc thông báo cho Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất hoặc không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Doanh nghiệp phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tương ứng với dự án đầu tư mới hoặc phần dự án đầu tư mở rộng không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 28a.

Đối với doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 25/4/2021 và đang trong quá trình hoạt động, Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định và có thông báo gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp chế xuất, Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất hoàn thành kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp chế xuất theo Mẫu số 26 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhận được văn bản xác nhận không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, doanh nghiệp được tiếp tục hoàn chỉnh các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nhiều lần nhưng không quá thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành...

Đối với doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 25/4/2021 và đang trong quá trình xây dựng thì thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế theo quy định tại Khoản 4 Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO