Trong nước

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Bạch Khởi 15/04/2024 10:13

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương để nghiên cứu và đề xuất ý kiến về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới (Kèm theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 5/4/2024).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải phái để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở.

Song song đó, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở; Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở...

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

tien-luong-y-te.jpg
Đang xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập, Bộ Nội vụ được yêu cầu phải chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng được Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan và địa phương để nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp phòng, chống dịch quy định. Đồng thời, thực hiện thống nhất mô hình tổ chức, quản lý đối với trung tâm y tế cấp huyện do UBND cấp huyện quản lý toàn diện.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng được giao chủ trì xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi. Cùng với đó là nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng bệnh và nâng cao sức khỏe (xây dựng Luật phòng bệnh) và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, chính quyền địa phương phải chủ trì, phối hợp cùng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Riêng các cơ quan, đơn vị tại y tế cơ sở được yêu cầu phải chủ trì, phối hợp cùng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ và tuyển dụng với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại y tế cơ sở....

Bạch Khởi