Tài chính, chứng khoán, ngân hàng

Đề xuất quy định về cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thanh An 22/03/2024 06:00

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo dự thảo, hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng phi ngân hàng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

Khách hàng thuê tài chính tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo sử dụng tài sản thuê đúng mục đích, hoàn trả tiền thuê tài chính đúng thời hạn, thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận theo hợp đồng cho thuê tài chính.

to-chuc-tin-dung-16674524909581890005711-1703839589208751095872.jpg
Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định về cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Về điều kiện bên thuê tài chính, dự thảo quy định, tổ chức tín dụng phi ngân hàng xem xét, quyết định cho thuê tài chính khi khách hàng phải có đủ các điều kiện gồm: Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật; thuê tài sản cho thuê tài chính để sử dụng vào mục đích hợp pháp; khách hàng có phương án sử dụng tài sản cho thuê tài chính khả thi; phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ cam kết theo hợp đồng cho thuê tài chính.

Riêng đối với tổ chức Việt Nam và nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

Đối với các khoản cho thuê tài chính có mức giá trị nhỏ từ dưới 100 triệu đồng Việt Nam, tổ chức tín dụng phi ngân hàng xem xét, quyết định cho thuê tài chính khi khách hàng khách hàng đáp ứng tối thiểu các điều kiện quy định.

Bên cạnh đó, trong vấn đề lãi suất cho vay tài chính, dự thảo quy định, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho thuê tài chính theo cung cầu vốn thị trường, tài sản cho thuê tài chính và mức độ tín nhiệm của khách hàng. Mức lãi suất cho thuê tài chính được tính theo tỷ lệ %/năm.

Trong trường hợp bên thuê tài chính không trả tiền lãi thuê đúng hạn, bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính tiền lãi đối với tiền lãi thuê chậm trả theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm trong thời gian chậm trả.

Ngoài ra, trong trường hợp áp dụng lãi suất cho thuê tài chính điều chỉnh, bên cho thuê tài chính và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất cho thuê tài chính.

Còn ở trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho thuê tài chính khác nhau, thì bên cho thuê tài chính áp dụng mức lãi suất cho thuê tài chính thấp nhất.

Thanh An