Trong nước

TP.HCM chỉ thị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Vân Minh 20/01/2024 - 21:50

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đồng chí Thành viên UBND TP, Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND các quận, huyện; doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những công việc, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao, phân cấp, ủy quyền theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động thích ứng, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; giữ vững, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường sử dụng, ứng dụng, khai thác hiệu quả Hệ thống Quản trị thực thi TP trên nền tảng số trong phối hợp, thực thi công vụ.

cdn.thuvienphapluat.vn-uploads-tintuc-2023-01-27-_phan-vung-kinh-te-xa-hoi-quy-hoach.jpg
TP.HCM đặt mục tiêu năm 2024 chuyển biến về kinh tế - Ảnh: Thư Viện Pháp Luật

Ngay trong tháng 1/2024, tập trung xây dựng chương trình công tác, kế hoạch năm 2024 của cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm bám sát chương trình công tác, chủ đề năm của UBND TP; tổ chức phân công nhiệm vụ theo hướng “cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc”, mỗi công việc được giao cho một đơn vị, một công chức, viên chức làm đầu mối chủ trì theo dõi xử lý và chịu trách nhiệm chính. Đơn vị và công chức, viên chức phối hợp chịu trách nhiệm xử lý các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án..., không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

Về tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp giao Sở Tài chính làm đầu mối, theo dõi, giải quyết kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP tăng cường phối hợp các cơ quan Trung ương theo dõi việc phê duyệt và triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025. Sở Xây dựng làm đầu mối giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP…

Sở Nội vụ theo dõi đánh giá, kiểm tra việc thực thi công vụ, kết quả thực hiện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm, chủ đề năm của UBND TP là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, phát động phong thi đua yêu nước, tổ chức khen thưởng đột xuất, biểu dương bằng các hình thức phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm tốt, sáng kiến hiệu quả trong thực thi công vụ, giải quyết các điểm nghẽn, vấn đề tồn tại.

Vân Minh