Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2021

Trong nước - Ngày đăng : 08:38, 27/04/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.
Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2021

Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Cụ thể, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ DVCTT mức độ 4 trung bình của cả nước là 30,86%, đạt mục tiêu năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Để phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong giai đoạn mới, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông giao cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó cần thể hiện rõ mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Đồng thời phải có danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện). Kế hoạch gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) trước ngày 29/4/2021 để theo dõi và đôn đốc. 

Bên cạnh đó, định kỳ hằng tháng gửi báo cáo triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ Thông tin và Truyền thông qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp. Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng khi kết nối với cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử cấp bộ sẽ theo dõi thực tế triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành.

HT